ACANTA
Dictionar tehnic
Home
Servicii
Tarife
Portofoliu
Dictionar tehnic
Contact
Colaboratori
Acord de mediu
Actul tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punctul de vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punctul de vedere al protectiei mediului.

Adancime de inghet
Adâncime maxima de îngheț:Nivel, masurat de la suprafata finita a solului, pina la care se face simtit efectul inghetului in iernile cele mai geroase. Fundatiile trebuie sa patrunda in pamant dincolo de aceasta adancime care, pentru Romania este stabilita prin STAS 6054/1977 si are valori, pe zone, cuprinse intre 0,60 si 1,10 metri.

Agrement tehnic / Certificat CE
Agrementul tehnic este aprecierea tehnica favorabila, concretizata intr-un document scris, asupra aptitudinii la utilizare, in conformitate cu cerintele legii calitatii in constructii, a unor noi produse, procedee sau echipamente pentru care nu exista si nu pot fi inca elaborate standarde nationale sau alte reglementari oficiale: normative, standarde de ramura, proiecte-tip aprobate. Este un aviz dat de catre o comisie alcatuita din specialisti (numita Comisia de agrement tehnic in constructii), pentru un material sau o tehnica noua. Se bazeaza pe rezultate obtinute in laborator, prin constatari facute in santiere experimentale, comparatii cu materiale sau tehnici cunoscute. Agrementele tehnice se acorda pe o perioada de valabilitate limitata, de regula pana la 5 ani. Existenta agrementului tehnic, elaborat conform reglementarilor legale in vigoare, constituie o conditie obligatorie pentru furnizarea si utilizarea produselor noi pentru constructii. Produsele care provin din tari dezvoltate industrial si au la baza reglementari tehnice sau agremente tehnice nationale vor fi tratate corespunzator in cadrul actiunii de elaborare a agrementelor tehnice, prin luarea in considerare a prevederilor din documentele respective, cu adaptarile impuse de conditiile seismice, climatice sau de alta natura din tara noastra. Acest agrement tehnic poate fi inlocuit de Certificatul CE pentru produsele realizate in Uniunea Europeana (UE).
IMPORTANT: Toate materialele care se utilizeaza pentru realizarea unei constructii trebuie sa fie insotite obligatoriu de Agrement tehnic sau Certificat CE

Aliniament
Linia de demarcatie intre domeniul public si proprietatea privata.

Antemasuratoare
Document tehnic ce stabileste, pe baza proiectului constructiei, cantitatile de materiale (pe tipuri si dimensiuni) care sunt necesare pentru executia constructiei.

Arie desfasurata construita
Suma suprafetelor pe fiecare nivel al constructiei masurata pe perimetrul exterior al acesteia, corespunzator fiecarui nivel considerat. In acest calcul intra si zidul exterior al cladirii dar nu intra balcoanele si terasele neacoperite.

Aviz de securitate la incendiu
Actul emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice de proiectare, pentru indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si altor amenajari.

Aviz geotehnic / Studiu geotehnic
Documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia si proprietatile fizico-mecanice ale terenului, prezenta apei subterane, adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului, face precizari si recomandari de proiectare si executie. El are rolul de a furniza inginerului proiectant al structurii de rezistenta informatiile necesare pentru dimensionarea optima a structurii de rezistenta a constructiei in general si in mod special a fundatiei.

Cadastru
Document administrativ (plan parcelar, matrice cadastrala etc.) care permite identificarea proprietatilor fiecarei asezari urbane. La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale - comuna, oras si municipiu - lucrarile tehnice de cadastru constau in:
a) stabilirea, potrivit legii, a hotarelor unitatii administrativ-teritoriale si a limitelor intravilane componente;
b) identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar si determinarea formei si dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecarei unitati administrativ-teritoriale;
c)consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
d) intocmirea documentelor tehnice cadastrale.

Caiet de sarcini
Documentatie tehnologica prin care sunt precizate materialele, tehnica de lucru, reglementarile care guverneaza operatiunile ce se executa.

Cartea funciara
Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din trei parti:
A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care cuprinde:
a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului;
b) suprafata imobilului, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile;
c) planul imobilului cu vecinatatile, descrierea imobilului si inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil in parte, constituie anexa la partea I, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
B. Partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde:
a)numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;
c) stramutarile proprietatii;
d) servitutile constituite in folosul imobilului;
e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate;
f) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute.
C. Partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini, care cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;
c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.
Datele din cartea funciara pot fi redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probatoare echivalenta cu inscrisurile in baza carora au fost redate.

Cartea tehnica a constructiei
Cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea constructiei - de la certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarilor. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora si cuprinde:
1. Fisa de date sintetice.
2. Capitolul A: Documentatia privind proiectarea.
3. Capitolul B: Documentatia privind executia.
4. Capitolul C: Documentatia privind receptia.
5. Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp.
6. Jurnalul evenimentelor.
Cartea tehnica a constructiei se intocmeste si se completeaza pe parcursul executiei de toti factorii care concura la realizarea lucrarilor, prin grija dirigintelui de santier. Cartea tehnica a constructiei se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi pe intreaga durata de existenta a constructiei, cu toate interventiile asupra acesteia.

Certificat de urbanism
Documente necesare pentru obtinerea Certificatului de Urbanism:
1. Cerere
2. Cadastru pentru teren/imobil
3. Planuri topografice sc. 1:500 si 1:2000 (obtinute de la Directia de Cadastru)
4. Acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, mostenire, donatie, etc)
Optional: functie de primarie se poate solicita si un memoriu tehnic din partea proiectantului general si deasemeni se poate solicita si o schita de concept care sa ilustreze ceea ce urmeaza sa se construiasca in locatia respectiva.

Comisia de receptie
Comisia de receptie pentru constructii si pentru instalatiile aferente acestora se numeste de catre investitor si sunt alcatuite din cel putin 5 membri. Dintre acestia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este situata constructia, iar ceilalti vor fi specialisti in domeniu. Pentru constructiile de importanta exceptionala, avand in vedere gradul de risc sub aspectul sigurantei, destinatia, modul de utilizare, complexitatea si volumul lucrarilor care fac obiectul receptiei, comisia de receptie este alcatuita din cel putin 7 membri, numarul de specialisti fiind de minimum 5. Comisiile de receptie pentru constructii de locuinte parter, parter si un etaj, cu inaltimea la cornisa de maximum 8 metri, cu cel mult 4 apartamente, cu suprafata desfasurata de maximum 150 m2, pentru anexele gospodaresti ale acestora, precum si pentru constructiile provizorii, vor fi alcatuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administratiei publice locale. (Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora din 14/06/1994 modificat de Hotarare nr. 940/2006)

Consultanta tehnica de specialitate
Consta in consilierea competenta, de specialitate, in legatura cu problemele tehnice aparute pe parcursul executiei unei lucrari si cu solutiile tehnice de rezolvare ale acestora.

Constructie "la rosu"
Stadiu de executie a unei constructii in care sunt realizate structura de rezistenta si inchiderile exterioare si interioare (ziduri, usi, ferestre, acoperis).

CUT - Coeficientul de Utilizare al Terenului
Acronim pentru "Coeficient maxim de utilizare a terenului"
Coeficientul de Utilizare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita Desfasurata a tuturor nivelurilor (SD) si suprafata terenului (S).

Deviz
Document cu caracter economic in proiectarea constructiilor care stabileste valoarea de investitie a constructiei pe baza antemasuratorilor, a indicatoarelor de deviz si a preturilor actualizate ale materialelor si manoperei. Devizul cuprinde lista cu cantitatile de lucrari ce urmeaza a se executa, consumurile de materiale si manopera, costurile acestora inclusiv cu serviciile aferente (aprovizionare, transport, depozitare etc.) si cotele de regie si beneficiu.

Diriginte de santier
Inginer constructor abilitat prin lege sa supravegheze buna desfasurare a lucrarilor de construire si sa garanteze respectarea prevederilor documentatiei tehnice a constructiei si imputernicit de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. El este atestat ca atare de catre ministerul de resort (Ministerul lucrarilor publice). Dirigintele de santier reprezinta interesele beneficiarului in raport cu constructorul si proiectantul si trebuie sa fie independent fata de cei din urma.

Dispozitie de santier
Document tehnic elaborat de proiectant prin care se permit derogari de la prevederile proiectului sau modificari ale elementelor constructive. Poate fi descriptiva sau insotita de planuri. Modificarile nu pot afecta structura de rezistenta sau elemente care au fost aprobate prin autorizatia de construire decat cu acordul emitentului si in conditiile impuse de acesta.

Drum de servitute
Cale de acces auto si pietonala pe care proprietarul o cedeaza spre comuna folosinta proprietarilor aflati dincolo de proprietatea sa si care nu dispun de o alta cale de acces terestru la proprietate.

Expertiza tehnica
Expertizarea tehnica de calitate este o activitate complexa care cuprinde, dupa caz, cercetari, experimentari sau incercari, studii, relevee, analize si evaluari necesare pentru cunoasterea starii tehnice a unei constructii existente sau a modului in care un proiect respecta cerintele prevazute de lege precum si influenta sa asupra elementelor sau ansamblurilor constructive adiacente, in vederea fundamentarii masurilor de interventie. Aceasta activitate se efectueaza de catre experti tehnici de calitate, atestati, atunci cand o reglementare legala sau un organism cu atributii de control al statului in domeniul calitatii constructiilor prevede acest lucru sau cand o situatie deosebita o impune pentru:
a) rezolvarea unor situatii care intervin la constructiile existente:
- in cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, actiunilor umane sau activitatii tehnologice;
- in vederea determinarii, in orice stadiu, a starii tehnice a constructiei pentru evaluarea capacitatii ei de satisfacere a cerintelor conform legii;
b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a executiei unor lucrari de constructii.
Constatarile sunt consemnate de catre expertul tehnic de calitate intr-un raport de expertiza.

Extravilan
Teritoriu aflat in afara zonei construibile a unei localitati si unde pentru a se realiza o constructie este necesar un Plan urbanistic zonal (PUZ) prin care sa se integreze acest teren in intravilanul respectivei localitati.

Faza determinanta
Etapa hotaratoare de executie a constructiei definita prin Programul de control al calitatii, cuprins documentatia scrisa a proiectului, ca anexa la memoriul pentru structura de rezistenta a constructiei.
Acest program trebuie avizat la obtinerea Autorizatiei de Construire si cuprinde o serie de faza importante in desfasurarea executiei constructiei si persoanele autorizate participante la realizarea Proceselor verbale pe faze determinante (Investitor / Proiectant / Executant / ISC)

Infrastructura
Parte a unei constructii situata in pamant (la cladiri se include planseul peste subsol). Este considerata infrastructura constructia de sub cota ±0.00

Intravilan
Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul general urbanistic (PUG) al localitatii.

ISC – Inspectoratul de Stat in Constructii
Acronim pentru Inspectoratul de Stat in Constructii, organismul tehnic specializat desemnat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii

OAR
Ordinul Arhitectilor din Romania.

PAC - Proiect Autorizare Construire
Documente necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire:
1. Certificat de urbanism (eliberat de primaria de sector/oras/comuna)
2. Studiu geotehnic al terenului (structura solului)
3. Cadastru pentru teren/imobil
4. Planuri topografice sc. 1:500 si 1:2000 (obtinute de la Directia de Cadastru)
5. Acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, mostenire, donatie, etc)
6. daca este cazul si se solicita prin CU – Expertiza tehnica a constructiei existente
7. dovada de luare in evidenta a proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania
Nota:
* documentatia pentru CU se poate realiza si de arhitect
* expertiza tehnica se poate realiza de catre un inginer, expert tehnic autorizat nominalizat de beneficiar sau arhitect/inginer la care se adauga
8. PAC - Proiect Autorizare de Construire compus din:
A. Parte de arhitectura:
- planurile tuturor nivelurilor sc. 1:100
- plan invelitoare sc. 1:100
- toate cele 4 fatade sc. 1:100
- plan de situatie sc. 1:500
- plan de incadrare in zona sc. 1:2000
- cel putin o sectiune caracteristica sc. 1:100
- memoriu general
- memoriu tehnic de arhitectura
- anexa cu toate caracteristicile cladirii
B. Verificare de proiect (arhitectura) – efectuata de un arhitect verificator, altul decat proiectantul general si fara legatura cu firma de proiectare ce a intocmit proiectul.
C. Parte de inginerie structurala
- plan fundatie sc. 1:100
- detalii de fundatie sc. 1:10
- memoriu tehnic de structura
D. Verificare de proiect (structura) - efectuata de un inginer verificator, altul decat proiectantul general al structurii si fara legatura cu firma de proiectare ce a intomit proiectul de structura.
E. Parte de instalatii (electrice, sanitare, termice)
- scheme functionale
- memorii tehnice de specialitate (electrica, sanitare, termice)
Dupa intocmirea proiectului se vor realiza fisele tehnice (optional intregul dosar) pentru obtinerea avizelor exprimate prin Certificatul de Urbanism (apa, canalizare, electrica, etc), avize ce se vor obtine de la fiecare autoritate in parte si care revin in sarcina beneficiarului sau contra cost arhitectului sau unei firme specializate.
Conform legislatiei in vigoare PAC (proiectul pentru autorizare de construire) este un extras din Proiectul tehnic.

PAD - Proiect Demolare Constructie
Documente necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare
1. Certificat de urbanism (eliberat de primaria de sector/oras/comuna)
2. Cadastru pentru teren/imobil
3. Planuri topografice sc. 1:500 si 1:2000 (obtinute de la Directia de Cadastru)
4. Acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, mostenire, donatie, etc)
5. expertiza tehnica care sa releve starea tehnica a cladirii
6. dovada de luare in evidenta a proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania
Nota:
* documentatia pentru CU se poate realiza si de arhitect
* expertiza tehnica se poate realiza de catre un inginer, expert tehnic autorizat nominalizat de beneficiar sau arhitect/inginer
la care se adauga:
7. PAD - Proiect Autorizare de Demolare compus din:
- releveul tuturor nivelurilor sc. 1:100
- releveu cu toate cele 4 fatade sc. 1:100
- plan de situatie sc. 1:500
- plan de incadrare in zona sc. 1:2000
- memoriu general
- memoriu tehnic de arhitectura
- anexa cu toate caracteristicile cladirii
- poze care sa prezinte starea cladirii

POT - Procentul de Ocupare al Terenului
Procentul de Ocupare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita la Sol (SC) si Suprafata Terenului considerat (S) inmultit cu 100 (exemplu: POT = 25%). P.O.T-ul genereaza astfel suprafata construita la sol maxim posibila raportata la suprafata terenului (exemplu: in cazul in care prin Certificatul de Urbanism se specifica un POT de 25%, atunci vom putea construi pe sfert din suprafata terenului).
Procentul de Ocupare al Terenului se stabileste in functie de destinatia zonei in care urmeaza a fi amplasata constructie si in functie de conditiile de amplasare in teren. Procentul de Ocupare al Terenului se completeaza cu Coeficientul de Utilizare al Terenului (C.U.T), cu Regimul de Aliniere la strada si cu Regimul de Inaltime, si formeaza un ansamblu de valori obligatorii in autorizarea executarii constructiilor, de care orice proprietar si orice arhitect trebuie sa tina cont.

PTE (PT) si DDE – Proiect tehnic de executie pe specialitati si detalii de executie
Compus din:
1. Arhitectura
- plan de incadrare in zona
- plan de situatie cu indicarea acceselor si a arterelor pietonale/carosabile
- planurile tuturor nivelurilor sc. 1:50 cu indicarea finisajelor/culorilor
- plan invelitoare sc. 1:50
- toate cele 4 fatade sc. 1:50 cu indicarea finisajelor/culorilor
- sectiuni caracteristice sc 1:50
- sectiuni de detaliu pentru rezolvarea problemelor/neclaritatilor sc. 1:10
- detalii de exectutie (inchideri, pardoseli, parapeti, hidro si termoizolatii) sc. 1:5
- memorii explicative
- planuri de mobilare sc. 1:50
2. Structura
- plan armare, cofrare, pentru fiecare nivel sc. 1:50
- detalii de executie pentru stalpi, grinzi, placi, prinderi, console sc. 1:5
- plan structura sarpanta sc. 1:50
- detalii de executie sarpanta sc. 1:5
- sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei sc. 1:50
- memorii explicative
- note de calcul pentru dimensionarea structurii
3. Instalatii
- plan electrica, instalatii sanitare, instalatii electrice pentru fiecare nivel sc. 1:50
- sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei sc. 1:50
- memorii explicative
- planuri racorduri la aductiunea de apa, canalizare, electrica sc. 1:50
- planuri pentru realizarea sistemului de incalzire/climatizare sc. 1:50
- note de calcul pentru instalatii electrice, sanitare, termice
Nota:
* Detaliile de executie elaborate se vor completa ulterior cu orice alt detaliu necesar pentru constructor pentru realizarea constructiei
* Vizitele pe santier se vor stabili de comun acord cu beneficiarul si se platesc separat
* Supravegherea de santier se realizeaza de echipa de proiectare si se plateste separat
* Dirigentia de santier se efectueaza de catre un inginer constructor numit de catre constructor sau echipa de proiectare sau beneficiar

PUD / PUZ – Proiect Urbanistic de Detaliu / Proiect Urbanistic Zonal
1. Cerere
2. Certificat de Urbanism ( în termen valabil )
3. Titluri de proprietate
4. Avizul Consiliului Local pentru PUD/PUZ
5. Avize conform Certificatului de Urbanism
6. Documentaite Topo vizata de ANCPI
7. Studiu geotehnic
8. Proiectul contine:
- Memoriu general
- Regulament PUZ ( pt. documentație PUZ)
- Plan de încadrare în teritoriu
- Plan de încadrare în PUG/PUZ(dacă e cazul)
- Plan situația existentă
- Plan reglementări urbanistice ( inclusiv bilanțul teritorial și profile stradale )
- Plan regimul juridic și circulația terenurilor
- Plan reglementări edilitare ( semnat de inginer de specialitate )
- Alte planșe considerate necesare
NOTĂ: documentația tehnică pentru PUD/PUZ va fi întocmită de urbanist, arhitect sau conductor arhitect (conform competențelor legale) înscris în RUR ( Registrul Urbaniștilor din România).

Regie proprie
Executia unei constructii cu forte proprii, fara implicarea unor firme de specialitate. Codul constructiilor limiteaza drastic construirea in regie proprie punand conditii foarte dure constructorilor, chiar daca sunt persoane fizice (certificate de calitate, garantii etc.). Fara asemenea conditii se pot executa lucrari marunte (amenajari, instalatii, reparatii care nu afecteaza structura de rezistenta).

Structura de rezistenta
Ansamblu format din elemente de constructie (fundatie, stalpi, stalpisori, grinzi, centuri, pereti portanti, plansee) care au rolul de a sustine constructia in cazul unor suprasolicitari.

Studiu de fezabilitate
Analizeaza potentialul investitiei din punctul de vedere al utilizarii rationale si eficiente a resurselor financiare, umane si materiale si determina modul in care sunt satisfacute cerintele tehnice si economice impuse de sectorul de activitate al proiectului de investitii sau al afacerii. In general lucrarea include:
a) Parti scrise:
- Descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice pe specialitati (tehnologie, arhitectura, structura de rezistenta, instalatii termice si sanitare, instalatii electrice etc.) si evidentierea solutiilor tehnice, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect ;
- Analizarea asigurarii cu utilitati (apa, energie electrica, combustibil, energie termica etc.);
- Analizarea necesitatilor de personal aferent investitiei -Intocmirea Devizului general estimativ al investitiei si a Devizelor pe obiecte (cf. HG 1179/2002);
- Calcularea, analizarea si interpretarea principalilor indicatori ai inves titiei;
- Analizarea productiei si desfacerii, a costurilor cu materiile prime, materialele, combustibilii si energia consumate pentru fiecare produs si preturile de procurare a acestora, a manoperei si a cheltuielilor generale ale unitatii;
- Finantarea investitiei;
b) Parti desenate:
- Plan de amplasare in zona (1:25.000- 1:5.000);
- Plan general (1:5.000- 1:1.000);
- Planuri de arhitectura - planurile nivelurilor, fatadelor, vederi, sectiuni - pentru principalele obiecte de investitii din cadrul proiectului;
c) Avize si acorduri: Avizele/acordurile uzuale aferente investitiei sunt certificatul de urbanism, avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica,gaz metan, apa, canal, telecomunicatii etc.), acordurile si avizele pentru protectia mediului si a apelor, avizul sanitar si/sau sanitar-veterinar.

Suprastructura
Parte a unei constructii situata peste cota ±0.00 a constructiei.